Căsătorii

COMPETENŢA OFICIERII CĂSĂTORIEI

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE LA PRIMĂRIA LOCULUI DE DOMICILIUL AL UNUIA DINTRE SOŢI . PRIN EXCEPŢIE DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE VA PUTEA DEPUNE ŞI LA O ALTĂ PRIMĂRIE ÎNSĂ NUMAI CU APROBAREA PRIMARULUI . DE ASEMENEA ŞI CETĂŢENII CARE AU DOMICILIUL ÎN ALTE LOCALITĂŢI DECÂT ÎN CEA CARE DORESC SĂ SE CĂSĂTORESC O POT FACE NUMAI DUPĂ APROBAREA ÎN PREALABIL A CERERII ÎN ACESTE SENS DE CĂTRE PRIMARUL LOCALITĂŢII UNDE URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC CĂSĂTORIA .

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE FACE NUMAI ÎN FORMĂ SCRISĂ , LA BIROUL DE STARE CIVILĂ , FIIND SEMNATĂ DE VIITORII SOŢI ŞI DE CĂTRE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ , ŞI TREBUIE SĂ CONŢINĂ :

-          VOINŢA NEÎNDOIELNICĂ DE A SE CĂSĂTORI A VIITORILOR SOŢI ;

-          DECLARAŢIA VIITORILOR SOŢI CǍ ÎNDEPLINESC CERINŢELE CERUTE DE LEGE , PREVĂZUTE DE CODUL CIVIL , CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE FOND ŞI LIPSA IMPEDIMENTELOR LA CĂSĂTORIE ;

-          DECLARAŢIA ACESTORA CĂ AU LUAT LA CUNOŞTINŢĂ RECIPROC DE STARE LOR DE SĂNĂTATE

-          DECLARAŢIA ACESTORA CU PRIVIRE LA REGIMUL MATRIMONIAL ALES ;

-          DECLARAŢIA VIITORILOR SOŢI CU PRIVIRE LA NUMELE PE CARE S-AU ÎNVOIT SĂ-L POARTE ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI .

 

TERMENUL PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI

 

TERMENUL LEGAL ÎN CARE SE POATE ÎNCHEIA CĂSĂTORIA ESTE DE 10 (ZECE) ZILE DE LA

DATA CÂND A FOST ÎNREGISTRATǍ DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE . ÎN ACEST TERMEN SE CUPRIND ATÂT ZIUA CÂND A FOST FĂCUTĂ DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE , CÂT ŞI ZIUA CÂND SE OFICIAZĂ CĂSĂTORIA .

DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DE 10 (ZECE) ZILE , CĂSĂTORIA SE POATE ÎNCHEIA PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CERTIFICATELOR PRENUPŢIALE , ADICĂ 14 (PAISPREZECE) ZILE.

ÎN CAZUL EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE ALE ACESTORA , VIITORII SOŢI SUNT OBLIGAŢI SĂ DEPUNĂ NOI CERTIFICATE PRENUPŢIALE REFERITOARE LA STAREA SĂNĂTĂŢII LOR .

 

ACTE ŞI DOCUMENTE NECESARE

VIITORII SOŢI TREBUIE SĂ PREZINTE , ODATĂ CU DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE , URMĂTOARELE :

-          ACTELE LOR DE IDENTITATE VALABILE [CARTE/BULETIN DE IDENTITATE] (ORIGINALELE ŞI COPII) ;

-          CERTIFICATELE DE NAŞTERE (ORIGINALELE ŞI COPII) ;

-          CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE {CERTIFICATE PRENUPŢIALE} CARE SĂ

CUPRINDĂ MENŢIUNEA EXPRESĂ CĂ PERSOANA SE POATE CĂSĂTORI SAU NU {ATENŢIE : ACESTEA SUNT VALABILE 14 (PAISPREZECE) ZILE DE LA DATA EMITERII ; ACESTEA SE ELIBEREAZĂ DE MEDICUL DE FAMILIE ;

-          HOTĂRÂRI ALE INSTANŢELOR DE JUDECATĂ , RĂMASE DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE , DIN CARE SĂ REZULTE DESFACEREA CĂSĂTORIEI ANTERIOARE (DACĂ ESTE CAZUL) ;

-          CERTIFICATUL DE DECES AL FOSTULUI SOŢ )DACĂ ESTE CAZUL) ;

-          ACTUL NOTARIAL DIN CARE SĂ REZULTE REGIMUL MATRIMONIAL ALES (ÎN CAZUL SEPARAŢIEI DE BUNURI şi COMUNITATEA CONVENŢIONALĂ) ;

- HOTĂRĂREA INSTANŢEI DE JUDECĂTOREŞTI PRIVIND ÎNCUVIINŢATREA CĂSĂTORIEI MINORILOR , DACĂ ESTE CAZUL ;

 

PERSOANELE CARE AU CETĂŢENIE STRĂINĂ ŞI DORESC SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ ÎN ROMÂNIA

TREBUIE SĂ PREZINTE URMĂTOERELE DOCUMENTE :

-          PAŞAPORTUL VALABIL CU VIZĂ ÎN TERMEN ;

-          CERTIFICATUL DE NAŞTERE , TRADUS ŞI LEGALIZAT ;

-          CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE ;

-          ADEVERINŢA DE CUTUMĂ , ELIBERATĂ DE AMBASADA ŢĂRII AL CĂRUI CETĂŢEAN ESTE DE

PE TERITORIUL ROMÂNIEI , DIN CARE SǍ REZULTE CĂ ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ŢARA DE ORIGINE . ÎN CAZUL ÎN CARE ŢARA AL CĂRUI CETĂŢEAN ESTE NU ARE AMBASAZĂ SAU CONSULAT ÎN ROMÂNIA , CETĂŢEANUL STRĂIN VA PREZENTA O DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DATĂ ÎN FAŢA NOTARULUI PUBLIC DIN CARE SĂ REZULTE CĂ NU ESTE CĂSĂTORIT ŞI CĂ ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI .

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA .

CETĂŢENII STRĂINI SUNT OBLIGAŢI CA PE CHELTUIALA LOR SĂ ANGAJEZE UN INTERPRET AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI PENTRU CETĂŢENII CARE NU CUNOSC , SCRIS ŞI VORBIT , LIMBA ROMÂNĂ .