Economia locala

Creşterea economică a comunei este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii – în special a căilor de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri.

Administraţia locală a comunei este preocupată de asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii, de dezvoltarea unei infrastructuri sociale în concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Strategia administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, serviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor.

Sunt necesare investitii pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu apă, canalizare, reabilitare reţea electrică, manipularea deşeurilor, amenajarea unor centre sociale, reabilitarea unor clădiri publice, lucrări ce ţin de cursurile de apă, dotarea administraţiei publice locale cu maşini şi utilaje necesare gospodăririi comunei, amenajarea unei staţii de alimentare cu carburanţi, dotarea instituţiilor publice cu aparatură şi tehnică modernă de lucru, dezvoltarea unor baze sportive ş.a.

Facilități pentru investitori:
•- consultanţă şi suport logistic;
•- prezentare şi reprezentare comunitate;
•- acces la utilităţi;
•- intermedieri concesionări-vânzări terenuri;
•- taxe şi impozite reduse, în temei legal;
•- forţă de muncă calificată în industria uşoară, prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, electricieni, lăcătuşi mecanici, croitori, munci agricole, turism.

Oportunităţi de investiţii:

Agricultura
Activitatea economică a locuitorilor comunei este bazată pe agricultură, cultivarea plantelor în gospodării individuale, creşterea animalelor: bovine, porcine, ovine şi păsări. Pentru a valorifica tradiţia economică a comunei, pentru a o face mai productivă, un adevarat motor al dezvoltării locale, se doreşte atragerea de investiţii în agricultură şi creşterea animalelor. Peste 1030 ha din suprafaţa comunei este cultivată cu cereale, alte 180 ha fiind cultivate cu plante tehnice. Predomină culturile de porumb, grâu, orz şi floarea-soarelui. Administraţia locală a comunei, precum şi proprietarii de terenuri agricole, sunt interesaţi de constituirea unor exploataţii agricole – ferme vegetale, dotarea cu maşini şi utilaje agricole performante şi investiţii în amendarea terenurilor.
Suprafaţa cultivată cu legume este de 20 ha, alte 20 ha fiind disponibile pentru amenajarea unor noi ferme legumicole în condiţiile dotării cu tehnologii performante de lucru, sisteme de irigaţii, sere, solarii şi centre de colectare-valorificare a legumelor. Dintre soiurile productive aici se remarcă roşiile, castraveţii, ardeii, ceapa, usturoiul, fasolea şi varza.

Sunt oportune investiţiile în dezvoltarea apiculturii. Există în prezent 360 de familii de albine, numărul acestora putând creşte în condiţiile dotării cu un centru de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor apicole.

Suprafaţa disponibilă pentru amenajarea unor plantaţii de pomi fructiferi este de 30 ha, alte 40 ha fiind disponibile pentru cultura viţei de vie.

Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte alinierea domeniului la standardele europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. În acest sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice. Se pot realiza invesiţii de succes în amenajarea unor ferme de creştere şi valorificare a păsărilor, ferme de melci, iepuri, struţi, porumbei, fazani, păuni, herghelii ş.a., în care să fie angrenată forţă de muncă disponibilă din localităţile comunei.

Industria agroalimentară
Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:
•- Pădurile de pe raza comunei acoperă 1648 ha şi asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicnale încât să facă necesară amenajarea unui centru de colectare, prelucrare ş valorificare a acestora;
•- Centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, centre de colectare, prelucrare şi valorificare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;
•- Unităţi de colectare, depozitare, prelucrare şi valorificare a produselor vegetale (linii de panificaţie, silozuri ş.a.);
•- Baze de creştere şi valorificare a peştelui.

Operatorii economici ce activează pe raza localităţii sunt:

  • SC Agheu SRL – comerţ
  • SC Def Marc SRL – comerţ
  • Coop Consum Oșești